Menu
EUR
  • De beste prijzen!
  • Miners gratis bezorgd binnen Nederland
  • Geen verborgen extra kosten!
  • Volume voordeel

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 januari 2023.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Ultrabit sluit. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden zal Ultrabit geen overeenkomst met u sluiten.

De (sub)koppen dienen de leesbaarheid te vergemakkelijken, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Overeenkomst, Offerte en Bevestiging
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Uitvoeren van de opdracht
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Klachten
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Vrijwaring
Artikel 10 – Opschorting, Beëindiging en Ontbinding
Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Importheffingen
Artikel 13 – Overige bepalingen

 

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden, de aanbiedingen en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, steeds het navolgende verstaan.

Klant: De natuurlijke-, rechtspersoon of vennootschap die met Ultrabit een overeenkomst sluit.

Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Ultrabit en een klant ter zake één of meer door Ultrabit te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs.

Schriftelijk: Per brief of e-mail.

Ultrabit: Een bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop van hardware voor het minen van cryptomunten en het bieden van diensten hiervoor, gevestigd te Landweerstraat-zuid 93L, 5349AK Oss.

Verzendbevestiging: De e-mail die naar de klant is verzonden om de bestelling te bevestigen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden van Ultrabit zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, uitnodigingen tot het doen van een aanbieding almede op alle diensten.

2.2 Iedere verwijzing door de klant naar eigen inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt door Ultrabit uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Ultrabit is bevoegd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden worden aan de klant toegezonden.

2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien Ultrabit deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.

Artikel 3 Overeenkomst, offertes en bevestiging

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 Indien de aanvaarding door de klant (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding van Ultrabit komt de overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ultrabit anders aangeeft.

3.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte gegevens waarop Ultrabit de offerte baseert.

3.4 De opdrachten worden schriftelijk door de klant aanvaard. Wanneer de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Ultrabit begint met het uitvoeren van de dienst, dan geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging of offerte als overeengekomen en zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

3.5 Ultrabit kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Een wijziging van de overeenkomst geldt slechts indien Ultrabit deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en geldt alleen voor de betreffende overeenkomst.

3.7 Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven levertijd worden gewijzigd.

3.8 Als er een bestelling is geplaatst zal u een bevestiging ontvangen dat de bestelling is binnen gekomen. Dit betekent niet direct dat uw bestelling geaccepteerd is. De bestelling is namens u een aanbod op het product van Ultrabit. Dit aanbod dient geaccepteerd te worden namens Ultrabit en de bevestiging hiervan wordt per e-mail aan u gezonden.

3.9 De acceptatie van uw aanbod gaat alleen over de producten die in de e-mail bevestigd worden.

3.10 Alle foto’s, beschrijvingen en advertenties hebben de bedoeling u een idee te geven van de producten die verkocht worden door Ultrabit. Als er kleine discrepanties zitten tussen het product en de beschrijving kan u Ultrabit hier niet op aanspreken.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW alsmede andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst te maken kosten (bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, installatiekosten, verzend- en administratiekosten), tenzij schriftelijk anders aangegeven.

4.2 Ultrabit is gerechtigd de prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst van Ultrabit vanwege ontwikkelingen op de markt niet kan worden verwacht dat tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs wordt geleverd. Ultrabit zal de klant op de hoogte stellen van zijn voornemen tot het verhogen van de prijs en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Een prijswijziging geeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Genoemde tarieven, prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor een toekomstige dienst.

4.4 Ultrabit behoudt zich het recht voor de prijs periodiek te indexeren op basis van de wijziging van het indexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index (CPI) reeks, alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

4.5 De toepassing van de indexering zal nimmer leiden tot lagere prijzen.

4.6 Indien het CBS de bekendmaking van het hiervoor bedoelde prijsindexcijfer mocht staken of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.

Artikel 5 Uitvoeren van de opdracht

5.1 Ultrabit zal zich inspannen de dienst zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal Ultrabit de klant op de hoogte houden met betrekking tot voortgang van werkzaamheden.

5.2 Door Ultrabit wordt de levertijd bij benadering vastgesteld. Deze termijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de geschatte levertijd is Ultrabit pas in verzuim nadat de klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen redelijke termijn uitblijft. Bij dit redelijke termijn dient rekening gehouden te worden met het feit dat Ultrabit een fabrikant heeft die in het buitenland gevestigd is.

5.3 De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Ultrabit mogelijk te maken, in het bijzonder tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen. Indien de klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst vangt de levertijd aan.

5.4 Overschrijding van de levertijd geeft de klant, indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, nimmer recht op schadevergoeding.

5.5 Ultrabit is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.8 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten afgesloten met Ultrabit. Herroepingsrecht is namelijk niet van toepassing wanneer de producten volgens zijn specificatie op maat zijn gemaakt of beurs gerelateerd afhankelijk zijn. Vanwege de volatiliteit van de cryptocurrency markt is het retourneren van Miners na ontvangt van de bestelling niet mogelijk.

5.9 Het is mogelijk dat u e-mails ontvangt die niet voor u bedoeld zijn. Deze mail is bedoeld voor personen of entiteiten waaraan het is geadresseerd. Deze mail bevat mogelijk bedrijfseigen, vertrouwelijk en of voorrechtelijk materiaal. Als de u deze mail ten onrechte heeft ontvangen dient u Ultrabit zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

5.10 Ultrabit zal altijd de naar de klant verzonden Miner testen, hier worden beelden van gemaakt aan te tonen aan de klant.

Artikel 6 Betaling

7.1 Er kan worden betaald met bankpas, crypto-currency, contant, of bankoverschrijving. Er zullen geen producten verzonden worden totdat er geld voor vrij is gemaakt, de volledige koopsom zal altijd vooraf voldaan worden. Ultrabit behoud zich het recht voor om niet te verzenden naar onbevestigde adressen.

6.2 Als de klant betaald met de bankpas behoudt Ultrabit het recht om te verzenden naar het afschriftadres. 

6.3 Indien de klant niet (tijdig) betaalt, is de klant aan Ultrabit buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Momenteel is dit de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Naast de buitengerechtelijke kosten is de klant tevens de gerechtelijke en executiekosten verschuldigd.

6.4 Zodra het gekochte product door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper. 

Artikel 7 Klachten

7.1 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan Ultrabit te worden medegedeeld.

7.2 Klachten over facturen dienen door de klant binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Ultrabit te worden gemeld.

7.3 De klant dient te bewijzen dat het product en/of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt.

7.4 De schriftelijke klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te geschieden, zodat Ultrabit in staat is adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. De klant dient Ultrabit een redelijke termijn te geven en in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

7.5 Indien de klant – indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft – (tijdig) klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het product en/of dienst.

7.6 Indien vast komt te staan dat een klacht gegrond is en tijdig is geklaagd, dan zal Ultrabit het product en/of de dienst binnen redelijke termijn na retourontvangst – tenzij retournering redelijkerwijze niet mogelijk is – ter keuze van Ultrabit, vervangen, herstellen of een vervangende vergoeding aan de klant voldoen. Deze verplichting heeft Ultrabit niet wanneer herstel of vervanging onmogelijk is of niet van hem kan worden gevergd, bijvoorbeeld indien de kosten in geen verhouding staan.

7.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan kan Ultrabit vergoeding verlangen van de kosten die hij ten gevolge van deze klacht heeft moeten maken of die daardoor zijn ontstaan.

7.8 Indien sprake is van niet-kundig of onzorgvuldig gebruik en/of aanpassing en/of handelen in strijd met instructies is de klacht nimmer gegrond.

7.9 Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien de klant niet of niet geheel aan hetgeen in dit artikel bepaalde voldoet, waarop de klant wordt geacht het product en/of de dienst in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Ultrabit is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van de overeenkomst en de algemene voorwaarden;
b) de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ultrabit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ultrabit toegerekend kunnen worden;
c) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de overeenkomst.

8.2 Ultrabit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.3 Ultrabit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:
a) fouten in het materiaal dat door de klant ter hand is gesteld;
b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens;
c) fouten door namens de klant ingeschakelde derden;
d) hulppersonen en/of door Ultrabit ingeschakelde derden.

8.4 Indien Ultrabit aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van het product en/of de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,– per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen.

8.5 De aansprakelijkheid van Ultrabit is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ultrabit of zijn leidinggevende en/of ondergeschikten.

8.7 Schade dient direct na ontdekking, waarbij een termijn van minder dan 48 uur als direct wordt gezien, maar uiterlijk binnen vijf dagen nadat deze schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk en onderbouwd aan Ultrabit te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn schriftelijk ter kennis van Ultrabit is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

8.8 De klant kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat de klant Ultrabit schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Ultrabit ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.

8.9 Elke aansprakelijkheid vervalt na 6 maanden (fabrieksgarantie) vanaf het moment van levering bij de klant.

8.10 Bij een defecte Miner ligt de aansprakelijkheid bij de fabrikant. Ultrabit zal dan de Miner terugzenden aan de fabrikant en dient een nieuwe opgestuurd te krijgen om te verzenden aan de klant. 

Artikel 9 Vrijwaring

9.1 De klant vrijwaart Ultrabit voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door de klant van deze algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van Ultrabit, dan wel het niet afdoende informeren door de klant van derden-gebruikers bij het gebruik van het product en/of de dienst, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door de klant. In dergelijke gevallen is de klant verplicht alle schade die Ultrabit lijdt te vergoeden.

9.2 Indien Ultrabit door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Ultrabit zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de klant geen adequate maatregelen neemt, dan is Ultrabit, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ultrabit en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 10 Opschorting, beëindiging en ontbinding

10.1 Ultrabit is bevoegd de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten, indien de klant enige opeisbare verbintenis jegens Ultrabit niet is nagekomen, dan wel indien Ultrabit in redelijkheid kan verwachten dat de klant zijn verbintenis(sen) jegens Ultrabit niet zal nakomen. In die gevallen is Ultrabit niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de klant.

10.2 Indien Ultrabit de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken die volgen uit de wet en/of de overeenkomst.

10.3 Ultrabit is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:

a. een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) de klant;
b. door de klant het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) de klant;
c. met betrekking tot alle of een deel van de klants activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator of bewindvoerder;
d. de klant surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
e. door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de klant de onderneming heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de klant zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
f. een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de klant wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
g. de klant een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
h. de ondernemingsactiviteiten van de klant feitelijk worden gestaakt;
i. de klant zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.

10.4 In alle gevallen waarin de klant er rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens Ultrabit niet kan nakomen, dient hij Ultrabit daarvan direct op de hoogte te stellen.

10.5 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, bevrijdt dit de klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De overeenkomst blijft zoveel mogelijk van kracht zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens Ultrabit heeft voldaan. Alle vorderingen van Ultrabit zijn direct opeisbaar en alle eigendom van Ultrabit dient direct te worden geretourneerd aan Ultrabit.

10.6 Als bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant een monster is getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Tenzij het voorgaande nadrukkelijk is overeenkomen. 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Ultrabit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Ultrabit uit de overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan Ultrabit kunnen worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen, maar niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongevallen, ziekte van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken werknemers van Ultrabit en/of door hem ingeschakelde derden, weersomstandigheden, natuurrampen, quarantaine maatregelen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en/of vervoerders, beperkende overheidsmaatregelen, storingen en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

11.3 Bij overmacht is Ultrabit bevoegd de uitvoering van de overeenkomst zes maanden op te schorten, hetzij direct (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat er voor Ultrabit een verplichting tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding ontstaat.

11.4 Indien als gevolg van de overmacht de opschorting – zoals in lid 3 genoemd – langer dan zes maanden duurt, dan is de klant bevoegd Ultrabit voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de overeenkomst verhindert, dan is klant slechts bevoegd de overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij ontbinding ontstaat er geen ongedaanmakingsverbintenis of schadevergoedingverbintenis voor Ultrabit.

11.5 Indien ten tijde van het intreden van overmacht Ultrabit reeds (gedeeltelijk) uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst, is Ultrabit gerechtigd een en ander te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 12 Importheffingen 

12.1 Als de producten geleverd dienen te worden ‘buiten de EU’ is er een kans dat de klant te maken krijgt met importheffingen. De klant is zelf verantwoordelijk voor deze heffingen. Ultrabit heeft geen controle over het feit of er heffingen gerekend worden.

12.2 De klant dient altijd te voldoen aan alle toepasselijke wetten die Nederland stelt. Ultrabit is niet verantwoordelijk voor overschrijding van wetten namens de klant. 

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 Het is de klant niet toegestaan enig recht uit een met Ultrabit gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, geheim te houden. Derden, die bij uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde geheimhouding worden gebonden.

13.3 Ultrabit dient zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en deze polis dient ter inzage gelegd te kunnen worden. 

13.4 Op de overeenkomst tussen Ultrabit en de klant is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter van de rechtbank in het arrondissement waar Ultrabit is gevestigd.

13.5 Als enig deel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar worden bevonden door een rechtbank, wordt de rest niet beïnvloed en blijven de rest van de voorwaarden geldig. 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »